Kommande arrangemang

GEIGER Oktoberfest

2-3 oktober 2020

[In English below)

Välkomna till Atalante och GEIGERs första festival 2020! Ja, på grund av Covid-19 så är vårt första arrangemang för året såhär sent. Denna gång har vi musikaliska maskiner och ljud som tema och har bjudit in sex akter att gestalta detta på olika sätt.

FREDAG: Först ut är violinisten Karin Hellqvist som spelar musik av tonsättarna Johan Svensson och Joakim Sandgren. Efter Karin Jan Carleklev scenen med sin audiovisuella upplevelse ”Minnesmaskiner” Kvällen avslutas med fransmannen Pierre Bastien och hans musikmaskiner byggda av klassiska meccanobyggsatser. 

LÖRDAG: Kvällen inleds med Sören Herrmansson som spelar verk för horn och elektronik av Lei Lei Tian och Joakim Sandgren. Därefter Jan Cardell och hans musikaliska maskiner och en saxofon. Kvällen avslutas Leo Correia de Verdier som spelar på sin symaskin Brother LS-2125.

OBS! På grund av Covid-19 kommer Atalante bara upplåta 24 platser per kväll. För att vara säker på att få plats, boka biljetten via Atalantes hemsida: www.atalante.org

PROGRAM

FREDAG 2 Oktober

20.00 – Karin Hellqvist

21.00 – Jan Carleklev

22.00 – Pierre Bastien (FR)

LÖRDAG 3 oktober

20.00 – Sören Hermansson

21.00 – Jan Cardell

22.00 – Leo Correia de Verdier

Första akt på scen startar 20.00, kom gärna en liten stund innan.

(Med reservation för vissa förändringar i programordningen)

Karin Hellqvist (SE)

Violinisten Karin Hellqvist är en eftersökt solist inom den internationella nutida musikscenen. Hon är medlem i flera ensembler och bjuds regelbundet in att spela i olika sammanhang både som solist men också i andra ensembler. Denna kväll spelar hon två stycken. Det första, ”Marionette” av göteborgstonsättaren Johan Svensson, är komponerat för stränginstrument, elektro-mekaniska föremål och ljus. Det andra, ”rarements trideltes” (sic!), är skrivet av Joakim Sandgren. Inga rörliga mekaniska musikmaskiner ingår i stycket, men faktum är att den mesta av Sandgrens musik ändå låter som en eller flera maskiner, så det passar som handsken i denna festival.

https://www.karinhellqvist.com/

Leo Correia de Verdier (SE)

Symaskinen har sedan den uppfanns i slutet på 1700-talet blivit ett av världens vanligaste instrument. Miljoner människor spelar dagligen på sina symaskiner, men, kanske på grund av instrumentets låga status, har få av dem tagit sitt musicerande till en professionell nivå och presenterat det för publik.

Leo spelar på en Brother LS-2125, en traditionell elektrisk symaskin med ett ganska kraftfullt och slamrigt sound, som man oftast förknippar med större maskiner. Hennes musik är stram, med skiftande rytmiska mönster och en detaljrik ljudvärld.

Senast Leo spelade hos oss var sex år sedan. Vi är enormt nyfikna på vad som hänt dessa år och glädjer oss åt att kunna presentera henne för vår publik.

Jan Cardell (SE)

Jan Cardell är skulptör från Göteborg, bosatt i Malmö. Han är känd för sina musikaliska installationer och ljudkonstverk bl a på Musikmuséet i Stockholm och Chalmers i Göteborg. Live har han framträtt med sin ”Jan Cardell Mechanical Orchestra” på ett flertal olika evenemang. Till GEIGER har han med sig flera mekaniska instrument men också saxofon.

www.jancardell.se

Sören Hermansson (SE)

Sören Hermansson är inne på sitt 46e år som aktiv hornist. Han är medlem av KammarensembleN och har också gästat ensembler som NEO och Remix ensemble (Porto). Med cirka 60 kompositioner skrivna direkt för honom har han byggt upp en unik hornrepertoar som väckt intresse långt utanför Sveriges gränser. Sören är också ett känt ansikte på GEIGER där han i olika konstellationer framfört musik för horn och elektronik. Denna kväll spelar han två verk: ett av Joakim Sandgren, där han troligen inte spelar en enda ton på sitt horn; därefter ett mer melodiskt stycke av den kinesiska tonsättaren Lei Lei Tian för horn och elektronik. Sörens soloplatta, ”Horn And Sounds”, ( Blue Music Group label), släpptes våren 2020 med kompositioner för horn o elektronik av bl a Marcus Fjellström, Jenny Hettne, Leilei Tian, och Åke Parmerud.

http://www.sorenhermansson.com/

Pierre Bastien (FR)

Pierre Bastien från Frankrike byggde sin sin första musikaliska maskin 1977. Under de kommande tio åren gjorde han musik till olika danskompanier. Under denna tid utvecklade han ständigt sin mekaniska orkester. Sedan 1987 koncentrerar han sig på de mekaniska maskinerna genom soloföreställningar, ljudinstallationer, inspelningar och samarbeten med artister som Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt och Issey Miyake. Till GEIGER kommer han med en föreställning byggd på Meccano-byggsatser. Pierre Bastien har länge stött på GEIGERs önskelista, men först nu klaffade det! 

https://www.pierrebastien.com/

Jan Carleklev (SE)

Ljudkonstnär med en master från Konstfack. Med ett stort intresse för hur vi upplever vår omvärld genom ljud använder han ofta detta fysiska fenomen för att undersöka sin samtid. Detta tar sig i uttryck i både sceniska verk och installationer. Jan har ofta ett experimentellt anslag i sitt arbete och processens undersökande är minst lika viktig som det färdiga verket.

På senaste tiden har han uppmärksammats för sitt projekt att tonsätta insektsdöden.

Under GEIGERs Oktoberfest gör Jan Carleklev ”Minnesmaskiner” en audiovisuell upplevelse med ljudmaskiner, fältinspelningar, videoklipp och sin egen röst som stöd i sin strävan att minnas och bli ihågkommen. Ljudbilden är rå och stundtals meditativ.

IN ENGLISH

Welcome to Atalante and the first GEIGER festival 2020! The theme for the festival is musical machines and sound of machines. We are pleased to present six artists that have been invited to reflect on the theme in different ways. .

PROGRAM

FRIDAY October 2

20.00 – Karin Hellqvist

21.00 – Altar of Flies

22.00 – Pierre Bastien (FR)

SATURDAY October 3

20.00 – Sören Hermansson

21.00 – Jan Cardell

22.00 – Veronika Svobodová (CZ)

First act on stage starts 20.00. Please do come early. 

(Reserved for changes in the program)

Karin Hellqvist (SE)

Violinist Karin Hellqvist is a sought-after soloist in the international contemporary music scene. She is a member of several ensembles and is regularly invited to perform in various contexts both as a soloist but also in other ensembles. Tonight she performs two pieces. First, ”Marionette”, by Gothenburg based composer Johan Svensson is composed for stringed instruments, electro-mechanical objects and lights. After that, ”rarements trideltes” (sic!) is a piece by Joakim Sandgren. No moving mechanical music machines are present in this piece, but the fact that most of Sandgren’s music sounds like it includes one or several machines qualifies it perfectly for this festival.

https://www.karinhellqvist.com/

Leo Correia de Verdeier (SE)

Since it was invented in the late 18th century, the sewing machine has become one of the world’s most popular musical instruments. Every day, millions of people make music with their sewing machines, but few have taken their musician- ship to a professional level and presented it to an audience, perhaps due to the low status of the instrument.

Leo plays a Brother LS-2125, a traditional electric sewing machine with a rather powerful and clattery sound otherwise associated with heavier machines. Her music is highly structured, with shifting rhythmic patterns and a sound world rich in detail.

The last time Leo played at GEIGER was six years ago. We are extremely curious about what has happened these years and looking forward to presenting her to our audience.

Jan Cardell (SE)

Jan Cardell is a sculptor from Gothenburg, living in Malmö. He is known for his musical installations and sound artworks, for example at the Music Museum in Stockholm and Chalmers in Gothenburg. He has performed live with his ”Jan Cardell Mechanical Orchestra” at a number of different events. For GEIGER, he will bring a number of mechanical instruments but also his saxophone.

www.jancardell.se

Sören Hermansson (SE)

Sören Hermansson has been an active hornist for 46 years. He is a member of KammarensembleN and has also worked with ensembles as NEO and Remix Ensemble. With about 60 compositions written for Sören directly, he has built up a unique horn repertoire that has aroused interest far outside Sweden’s borders. Sören has also performed several times at GEIGER with music for horns and electronics in various constellations. This evening he plays two works: one by Joakim Sandgren, a piece where he probably doesn’t play a single note on his horn; then a more melodic piece by Chinese composer Leilei Tian for horns and electronics.Sören’s next solo record, ”Horn And Sounds” (Blue Music Group label), out this spring, presents compositions for horns and electronics by for instance Marcus Fjellström, Jenny Hettne, Leilei Tian and Åke Parmerud.

http://www.sorenhermansson.com/

Pierre Bastien (FR)

Pierre Bastien from France built his first musical machine in 1977. Over the next ten years he made music for various dance companies. During this time he constantly developed his mechanical orchestra. Since 1987 he has concentrated on it through solo performances, sound installations, recordings and collaborations with artists such as Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt and Issey Miyake. Pierre Bastien has for long been on GEIGER’s wishlist, and finally it clicked!

https://www.pierrebastien.com/

Veronika Svobodová (CZ) 

Veronika Svobodová studied Puppet Theatre in Prague. Her work ”Ror-bu” is also closely related to theatre and scenogrophy. Sound is important but also the narrative. The drama evolves in her miniature scene with the help of grains of sand, slate boards, rusty nails and other animated ”actors”: Her work is inspired by the sonic experience when she stayed in an old fishing house on the island Senja in the north of Norway: the sound of knitting machines, walks on the beach, the moaning wind, cold rain, hail, crackling stairs. Fieldrecordings are accompanied by two machines that reproduces fragile outburst and hazy sounds through primitive mechanic with nails, brushes, stones and contact microphones. Veronica’s sound work is an acoustic carving that uses sounding sculptures and machines in a dramatical staging. 

Nytt på GEIGER Grammofon!

Ny musik och ljudkonst i Göteborg