Kommande arrangemang

GEIGER Marsfest

27-28 mars 2020

[In English below)

OBS!!! GEIGER Marsfest och Majfest är flyttad till 2-3 oktober med nästan samma Line-up.

Eng. GEIGER march fest and may fest is postponed to october 2-3 with almost the same Line-up.

Välkomna till Atalante och GEIGERs första festival 2020! Denna gång har vi musikaliska maskiner och ljud som tema och har bjudit in sex akter att gestalta detta på olika sätt.

FREDAG: Först ut är violinisten Karin Hellqvist som spelar musik av tonsättarna Johan Svensson och Joakim Sandgren. Efter Karin äntrar Altar of Flies scenen med rullbandspelare och elektronik. Kvällen avslutas med Jan Cardell och hans musikaliska maskiner och en saxofon. 

LÖRDAG: Kvällen inleds med Sören Herrmansson som spelar verk för horn och elektronik av Lei Lei Tian och Joakim Sandgren. Därefter fransmannen Pierre Bastien och hans musikmaskiner byggda av klassiska meccanobyggsatser. Kvällen avslutas med tjeckiskan Veronika Svobodova och hennes dockteaterinspirerade ljudföreställning ”Ror-bu”.

Under festivalen visas det ett antal installationer, både ljudande och tysta i Atalantes foajé av Åke Parmerud, Kerstin Björk och Barrie James Sutcliffe.

PROGRAM

FREDAG 27 mars

19.00 – Dörrarna öppnas

20.00 – Karin Hellqvist

21.00 – Altar of Flies

22.00 – Jan Cardell

LÖRDAG 28 mars

19.00 – Dörrarna öppnas

20.00 – Sören Hermansson

21.00 – Pierre Bastien (FR)

22.00 – Veronika Svobodová (CZ)

Dörrarna på Atalante öppnas kl. 19.00. 

Första akt på scen startar 20.00. 

Kom gärna i god tid. Atalantes bar är öppen som vanligt.

(Med reservation för vissa förändringar i programordningen)

Karin Hellqvist (SE)

Foto: Peo Bengtsson

Violinisten Karin Hellqvist är en eftersökt solist inom den internationella nutida musikscenen. Hon är medlem i flera ensembler och bjuds regelbundet in att spela i olika sammanhang både som solist men också i andra ensembler. Denna kväll spelar hon två stycken. Det första, ”Marionette” av göteborgstonsättaren Johan Svensson, är komponerat för stränginstrument, elektro-mekaniska föremål och ljus. Det andra, ”rarement trideltes”, är skrivet av Joakim Sandgren. Inga rörliga mekaniska musikmaskiner ingår i stycket, men faktum är att den mesta av Sandgrens musik ändå låter som en eller flera maskiner, så det passar som handsken i denna festival.

https://www.karinhellqvist.com/

Altar of Flies (SE)

Med utgångspunkt från rullbandspelare och gammal teknik tillverkar Mattias Gustafsson från Mjölby statisk och maskinell industrimusik. Med en lång rad utgåvor i flera format, med titlar som ”Föruttnelsen”, ”The Funeral Tapes” och ”Rörelsen Mellan Rummen” är han sedan länge ett välbekant namn i undergroundvärlden. Han har gjort flera spelningar i Göteborg, senast tillsammans med Brainbombs på Folkteatern i februari, men det här är äntligen premiär för Alter of Flies på GEIGER.

https://altarofflies.bandcamp.com/

Jan Cardell (SE)

Jan Cardell är skulptör från Göteborg, bosatt i Malmö. Han är känd för sina musikaliska installationer och ljudkonstverk bl a på Musikmuséet i Stockholm och Chalmers i Göteborg. Live har han framträtt med sin ”Jan Cardell Mechanical Orchestra” på ett flertal olika evenemang. Till GEIGER har han med sig flera mekaniska instrument men också saxofon.

www.jancardell.se

Sören Hermansson (SE)

Sören Hermansson är inne på sitt 46 år som aktiv hornist. Han är medlem av KammarensembleN och har också gästat ensembler som NEO och Remix ensemble (Porto). Med cirka 60 kompositioner skrivna direkt för honom har han byggt upp en unik hornrepertoar som väckt intresse långt utanför Sveriges gränser. Sören är också ett känt ansikte på GEIGER där han i olika konstellationer framfört musik för horn och elektronik. Denna kväll spelar han två verk: ett av Joakim Sandgren, där han troligen inte spelar en enda ton på sitt horn; därefter ett mer melodiskt stycke av den kinesiska tonsättaren Lei Lei Tian för horn och elektronik. Sörens nästa soloplatta, ”Horn And Sounds”, ( Blue Music Group label), kommer under våren med kompositioner för horn o elektronik av bl a Marcus Fjellström, Jenny Hettne, Leilei Tian, och Åke Parmerud.

www.sorenhermansson.com/

Pierre Bastien (FR)

Foto: Herbert Gairhos

Pierre Bastien från Frankrike byggde sin sin första musikaliska maskin 1977. Under de kommande tio åren gjorde han musik till olika danskompanier. Under denna tid utvecklade han ständigt sin mekaniska orkester. Sedan 1987 koncentrerar han sig på de mekaniska maskinerna genom soloföreställningar, ljudinstallationer, inspelningar och samarbeten med artister som Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt och Issey Miyake. Till GEIGER kommer han med en föreställning byggd på Meccano-byggsatser. Pierre Bastien har länge stött på GEIGERs önskelista, men först nu klaffade det! 

https://www.pierrebastien.com/

Veronika Svobodová (CZ)

Foto: Jan Bartoš

Veronika Svobodová är utbildad i dockteater i Prag. Hennes föreställningen ”Ror-bu” har starka band till teater och scenografi. Inte bara ljudet är viktigt utan även handlingen. I hennes miniatyrscen rör sig dramat fram med hjälp av sandkorn, skifferbrädor, rostiga spilar och andra animerade ”skådespelare”. Föreställningen är inspirerad av den ljudliga upplevelsen när hon vistades i ett gammalt fiskehus på ön Senja i nordnorge. ”Ror-bu” innehåller fältinspelningar insamlade under tågresan och vistelsen på ön. Det är ljud av stickmaskiner, promenader på stranden, den klagande vinden, kallt regn, hagel, knakande trappor. Fältinspelningarna ackompanjeras av två maskiner som återger bräckliga utbrott och disiga ljud genom primitiv mekanik med spikar, borstar, stenar och kontaktmikrofoner. Veronikas föreställning är ett akustiskt snideri som använder sig av ljudskulpturer och ljudmaskiner i en dramatisk iscensättning. 

IN ENGLISH

Welcome to Atalante and the first GEIGER festival 2020! The theme for the festival is musical machines and sound of machines. We are pleased to present six artists that have been invited to reflect on the theme in different ways. .

PROGRAM

FRIDAY March 27 

19.00 – Doors open

20.00 – Karin Hellqvist (SE)

21.00 – Altar of Flies (SE)

22.00 – Jan Cardell (SE)

SATURDAY March 28 

19.00 – Doors open

20.00 – Sören Hermansson (SE)

21.00 – Pierre Bastien (FR)

22.00 – Veronika Svobodová (CZ)

Doors at Atalante opens19.00. 

First act on stage starts 20.00. 

Please do come early. Atalante’s bar is open as usual. 

(Reserved for changes in the program)

Karin Hellqvist (SE)

Violinist Karin Hellqvist is a sought-after soloist in the international contemporary music scene. She is a member of several ensembles and is regularly invited to perform in various contexts both as a soloist but also in other ensembles. Tonight she performs two pieces. First, ”Marionette”, by Gothenburg based composer Johan Svensson is composed for stringed instruments, electro-mechanical objects and lights. After that, ”rarements trideltes” (sic!) is a piece by Joakim Sandgren. No moving mechanical music machines are present in this piece, but the fact that most of Sandgren’s music sounds like it includes one or several machines qualifies it perfectly for this festival.

https://www.karinhellqvist.com/

Altar of Flies (SE)

Based on roll-tape players and old technology, Mattias Gustafsson from Mjölby produces static and mechanical industrial music. With a long line of releases in several formats, with titles such as ”Föruttnelsen” (”Putrefaction”), ”The Funeral Tapes” and ”Rörelsen Mellan Rummen” (”The Movement Between The Rooms”) he has long been a well known name in the underground scene. He has performed several times in Gothenburg, most recently with Brainbombs at Folkteatern in February, but this is finally the premiere for Alter of Flies at GEIGER.

https://altarofflies.bandcamp.com/

Jan Cardell (SE)

Jan Cardell is a sculptor from Gothenburg, living in Malmö. He is known for his musical installations and sound artworks, for example at the Music Museum in Stockholm and Chalmers in Gothenburg. He has performed live with his ”Jan Cardell Mechanical Orchestra” at a number of different events. For GEIGER, he will bring a number of mechanical instruments but also his saxophone.

www.jancardell.se

Sören Hermansson (SE)

Sören Hermansson has been an active hornist for 46 years. He is a member of KammarensembleN and has also worked with ensembles as NEO and Remix Ensemble. With about 60 compositions written for Sören directly, he has built up a unique horn repertoire that has aroused interest far outside Sweden’s borders. Sören has also performed several times at GEIGER with music for horns and electronics in various constellations. This evening he plays two works: one by Joakim Sandgren, a piece where he probably doesn’t play a single note on his horn; then a more melodic piece by Chinese composer Leilei Tian for horns and electronics.Sören’s next solo record, ”Horn And Sounds” (Blue Music Group label), out this spring, presents compositions for horns and electronics by for instance Marcus Fjellström, Jenny Hettne, Leilei Tian and Åke Parmerud.

http://www.sorenhermansson.com/

Pierre Bastien (FR)

Pierre Bastien from France built his first musical machine in 1977. Over the next ten years he made music for various dance companies. During this time he constantly developed his mechanical orchestra. Since 1987 he has concentrated on it through solo performances, sound installations, recordings and collaborations with artists such as Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt and Issey Miyake. Pierre Bastien has for long been on GEIGER’s wishlist, and finally it clicked!

https://www.pierrebastien.com/

Veronika Svobodová (CZ) 

Veronika Svobodová studied Puppet Theatre in Prague. Her work ”Ror-bu” is also closely related to theatre and scenogrophy. Sound is important but also the narrative. The drama evolves in her miniature scene with the help of grains of sand, slate boards, rusty nails and other animated ”actors”: Her work is inspired by the sonic experience when she stayed in an old fishing house on the island Senja in the north of Norway: the sound of knitting machines, walks on the beach, the moaning wind, cold rain, hail, crackling stairs. Fieldrecordings are accompanied by two machines that reproduces fragile outburst and hazy sounds through primitive mechanic with nails, brushes, stones and contact microphones. Veronica’s sound work is an acoustic carving that uses sounding sculptures and machines in a dramatical staging. 

GEIGER Decemberfest

13 December 2019

GEIGERs Decemberfest: Luciamangel!

Välkommen att mangla Lucia med GEIGER! Leta fram din solkigaste särk och dränk den i brutal musik. En afton helgad den saliga och intensiva musiken. På årets sista GEIGERfest  ljussätter vi mörkret med noise, harsh noise samt en kontrabas.

TESTICLE HAZARD (no/fi)

Testicle Hazard är harsh noise-duon Lasse Marhaug och Tommi Keränen. Egentligen behöver inget mer sägas om dessa legendariska noisemonster. De började spela ihop 2005 och har släppt en handfull album, med 7”-singeln ”Het Potatis” som ett slags välbakad höjdpunkt. Senaste livekonserten var faktiskt på GEIGERs Nov~Rens 2015 på Skjulet, och det var ju rätt episkt. I vart fall: väggnoise blir inte fetare.

HARPYA (se)

Anarkafeministisk harshnoise från Malmö bestående av Mathias Kristersson på elektroniska instrument och Valborg Annika Landberg på röst. Mathias gästade GEIGER förra året, även då på Trixter, men då med sitt soloprojekt Noise Agains Fascism. GEIGER föll för det direkta tilltalet, ilskan på flera olika nivåer och naturligtvis avsaknaden av något som helst spår av musik enligt den gängse definitionen. Vi räknar med fladdrande byxben och laddar upp med dubbla lager öronproppar.

NINA DE HENEY (se)

är lätt en av Sveriges bästa improvisationsmusiker. I decennier har hon sysslat med att expandera och återuppfinna sin kontrabas i nya former och format. Jazz, impro, nutida, solist, duos med dansare… På GEIGER spelar hon en komposition för kontrabas och cymbal komponerad av göteborgstonsättaren Lina Järnegard. Verket innehåller texter ur den finlandssvenska poeten/konstnären Cia Rinnes mystiskt translingvistiska språkdikt ”Notes for soloistes”. Det c:a 40 minuter långa verket består av 10 satser. På denna konsert görs dock en kortare version då endast sats 1 till 3 spelas. Klockish GEIGER!

Program

19.00 – Dörrarna öppnas

20.00 – Harpya

21.00 – Nina de Heney

22.00 – Testicle Hazard

(MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!)


När: 13 december, kl. 19.00

Var: Teater Trixter, Masthamnsgatan 17

Biljetter: 100/120 SEK, förboka på geiger@geigermusik.se

GEIGER septemberfest

27 28 September 2019

FREDAG 27 SEPTEMBER

19.00: Dörrarna öppnas.

Mingel, bar, skvalmusik i Atalantes foajé.

c:a 19.50 i foajén: Åke Parmerud – Les Objets Obscure, Part 1 & 4 (1991, 08:06)

20.00: AKT 1 – Speakers/Högtalare

Magnus Bunnskog – Singing Åke (2008, 04:43)

Åke Parmerud – Dark Matter (2018, 09:00)

Annea Lockwood – Bouyant (2013, 06:11)

Pril Smiley – Kolyosa (1970, 06:37)

21.00: AKT 2 – Speakers/Högtalare

Adele Kosman – if it were for me you’d piece me up (2018, 6:30)

Helene Hedsund – 9 Stations (2014, 12:09)

Andrew Dewar, New work – title TBA (2019, 10:00) – Premiere/Uruppförande

SØS Gunver Ryberg – Shapeshifter (2017, 03:16)

22.00: AKT 3 – Live: Pablo Sanz

LÖRDAG 28 SEPTEMBER

19.00: Dörrarna öppnas

Mingel, bar, skvalmusik i Atalantes foajé.

20.00: AKT 1 – Speakers/Högtalare

Marcus Wrangö – The fabric of the knife (2019, 11:38) – premiere/uruppförande

Brona Martin – NightEscape (2018, 07:57)

Karlheinz Stockhausen – Gesang der Jünglinge (1956, 13:14)

21.00: AKT 2 – Speakers/Högtalare

Mats Lindström – Rekviem för Svensk medborgare med anledning av mordet på Olof Palme (2001, 30:03)

22.00: AKT 3 – Live: Marta Zaparolli

GEIGER – XENAKISFESTIVAL OCH MAJFEST 2019

24 25 Maj 2019

GEIGER Xenakisfestival och Majfest 24-25 maj på Teater Trixter

Iannis Xenakis (1922-2001) var en grekisk tonsättare men sedan 1950-talet verksam i Paris, Frankrike. Hans musikaliska utbildning var, i jämförelse med andra tonsättare av samma dignitet, ringa. Han bevistade bland annat Olivier Messiaens masterclasses på 40 och 50-talet och denne sade vid ett tillfälle till Xenakis; (fritt citerat ur minnet) ”Du har den stora lyckan att vara grek och utbildad arkitekt, använd detta och gå din egen väg”.

Den första kvällen på GEIGERs Majfest tillägnar vi helt musik av Iannis Xenakis. Vi har lyckats skrapa ihop ett riktigt fint knippe kammarmusikaliska stycken, några av dem väldigt sällan hörda, iallafall i Sverige!

Majfestens andra dag gör vi ett litet blandat program. Vi bad Saxofonkvartetten stanna kvar och spela ett program med musik av bland andra Marie Samuelsson och Dror Feiler. George Kentros bjuder vi in för att göra ett nytt stycke av Fredrik Olofsson. Detta intresserade oss mycket för att stycket i stort sett består av att George slår sönder en fiol. FLUID DYNAMIX (Fredrik Olofsson och Sören Hermansson) kommer att framföra musik av bland andra Jenny Hettne och Åke Parmerud.

Hårdfakta:
VAR: Teater Trixter, Masthamnsgatan 17, Göteborg
NÄR: 24-25 maj, kl. 19.00 (första akten på scen 20.00)
BILJETTER: 80/100 SEK
Förboka gärna: geiger@geigermusik.se

Program Fredag 24 maj

Rebonds A (1988)
Simon Halvarsson: percussion

Kottos (1977)
My Hellgren: cello

XAS (1987)
Stockholm Saxophone Quartet: saxophones

PAUS

Theraps (1975-6)
Matthias Bauer: contra bass

Komboï (Greek: Κόμβοι, Knots) (1981)
Sonja Leipold: harpsichord, Igor Gross: percussion

////////////////////////////////////////////////////////////////

Program 25 maj
Dörrarna öppnas 19.00, första akten på scen 20.00

20.00 – This Violin must die!
George Kentros: violin, Fredrik Olofsson: Ghost in the machine

21.00 – Stockholms Saxofonkvartett
Christer Lindwall (*1950) – Cut up (1991)
Marie Samuelsson (*1956) – Signal (1991)
Dror Feiler (*1951) – Ki (1998)
Dror Feiler (*1951) – Anvil and parachutes (1993)

22.00 – FLUID DYNAMIX
Sören Hermansson: French Horn, Fredrik Olofsson: audio and video
Jenny Hettne (*1977) – Rop, Böljande (2019)
Åke Parmerud (*1953) – Dark Harbour (2015)
Fredrik Olofsson (*1974) – Redeem (2014)

////////////////////////////////////////////////////////////////

Matthias Bauer: Double Bass (Photo: Mathias Bothor)

Matthias Bauer (*1959)
Matthias Bauer is a double bass player, improviser and composer, based in Berlin, who is mainly working in the field of improvised and new music. He performed a large repertoire of solo compositions and is working with Berlin based new music ensembles unitedberlin, asian art, Junge Musik and mosaik.
https://bauerbass.de/

Igor Gross (*1985)
Igor Gross started as a classical percussionist with a lot of collaborations in all the main Austrian Orchesters. During his studies at the Musikuniversität Wien, he more and more developed his primary interests: contemporary music, electronic music, free improvised music, composing and working with composers, and especially using the vibraphone as his own electronic sound machines.
https://igorgross.org/

Sonja Leipold (*1983)
Sonja Leipold, harpsichord, born in Villach, studied flute & piano at the Mozarteum Salzburg, and harpsichord & basso continuo at the University of Music Vienna. Focusing on early and contemporary music, she regularly performs as a soloist, basso continuo-player and with her own ensembles at renowned concert festivals all over Europe and Asia.
https://www.sonjaleipold.net/

George Kentros – violin (Photo: Erik van Nieuwland)

George Kentros (*1964)
The experimental violinist George Kentros studied at Yale University and the Mannes School of Music in the US as well as at the Royal University College of Music in Stockholm. He has performed as a chamber musician, soloist, and sometime actor across Europe as well as in the US, Central America, Japan, and Australia, primarily with the new music ensemble “the peärls before swïne experience” and the electronic duo “there are no more four seasons.
He has specialized in the newest of art music, and has to date commissioned more than 200 works from composers from 21 countries.
http://www.georgekentros.com

Sören Hermansson – French Horn

Duo FLUID DYNAMIX
was founded in November 2017 and consists of Sören Hermansson (*1956) and Fredrik Olofsson (*1974). They met in 2013 when Sören was looking for new repertoire for horn and electronics which resulted in the audiovisual composition redeem that was premiered the year after. FLUID DYNAMIX video/horn duo was established to share the passion for new music and to challenge the traditional concert form. Tonights program consist of compositions for horn and electronics written for Sören intervened with short videos that glues the different pieces together.
http://fluiddynamix.se
http://sorenhermansson.com
http://fredrikolofsson.com

Simon Halvarsson – Percussion (Photo: Yaroslav Polikarpov)

Simon Halvarsson (*1989)
is educated at the masters program at the Royal College of Stockholm as soloist. between 2014-17. He got his bachelor degree at the university of Örebro in 1914. Although he works with most of the classical percussion instruments, and even drum kit, he has his expertise in solo percussion and mallet instruments, especially the marimba.

My Hellgren – Violoncello (Photo: Marco Feklistoff)

My Hellgren (*1977)
My Hellgren lives in Göteborg, Sweden, and works as a cellist in many different contexts. She is mostly active in the scene of contemporary music and is a member of Curious chamber players and ensemble Mimitabu. She is occasionally working with other ensembles like Gageego! and Scenatet and as a substitute in several symphony orchestras such as GSO and the Gothenburg opera.
http://myhellgren.com

Stockholm Saxophone Quartet (Photo: Hampus Andersson)

Stockholm Saxophone Quartet
is a Swedish saxophone quartet, formed in 1969, dedicated to contemporary music. They have commissioned and performed more than 700 pieces written by some of the most established composers in the world. They have released several CDs on the public label ”Phono Suecia” and have toured in both Europe, South America and Africa. They consists of Mathias Karlsen Björnstad – soprano saxophone, Jörgen Pettersson – alto saxophone, Leif Karlborg – tenor saxophone, Linn Persson – baritone saxophone.
https://stockholmsax.com/

Välkomna!

//GEIGER

Ny musik och ljudkonst i Göteborg